Polityka prywatności

 
 

Ochrona danych osobowych jest dla Design Provision („my”, „nas”, „nasze”) niezwykle istotna. Niniejszy dokument określa podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz sposoby ich zbierania i wykorzystywania, jak również przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

1.     Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest DESIGN PROVISION S.C. Magdalena Kochanowska, Weronika Rochacka Gagliardi z siedzibą w Warszawie pod następującym adresem: ul. Filtrowa 70/33, 02-057 Warszawa, posiadająca numer NIP 524-280-14-79 oraz numer REGON 146695256, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, zwana w dalszej części niniejszego dokumentu „Administratorem”.

 

2.     Jaki jest cel oraz okres zbierania i przetwarzania danych osobowych?

Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są przez niego wyłącznie za Państwa zgodą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

- rozliczeń finansowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego z naszymi pracownikami i współpracownikami;

- prawidłowego przeprowadzenia badań organizowanych w ramach projektów prowadzonych na zlecenie kontrahentów tj. badań rynku, dotyczących przede wszystkim spraw konsumenckich, w tym oceny projektowanych produktów i usług (dalej „Badania” lub w liczbie pojedynczej „Badanie”) oraz opracowywania ich wyników (przygotowywanie analiz, zestawień i raportów z Badań).

Administrator będzie korzystał z Państwa danych osobowych tylko w okresie obowiązywania umowy współpracy lub w okresie, w którym będziecie Państwo uczestniczyć w Badaniach, a po zakończeniu Waszego uczestnictwa tylko przez czas niezbędny do przeprowadzenia analizy i opracowania raportów z projektów, których dotyczy Badanie, w których braliście Państwo udział. Okres przetwarzania Państwa danych zostanie jasno określony przy wyrażaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie będzie dłuższy niż 3 lata.

3.     Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

a.     Nazwisko, imię (imiona)
b.     PESEL
c.     Data urodzenia
d.     Płeć
e.     Adres zameldowania i zamieszkania
f.      Numery telefonów
g.     Adresy e-mail
h.     Nr dokumentu tożsamości
i.      NIP
j.      Adres urzędu skarbowego
k.     Numer rachunku bankowego

Przy czym dane osobowe określone w pkt-ach h. – k. będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu rozliczeń finansowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego z naszymi pracownikami i współpracownikami.

Administrator w związku z Państwa uczestnictwem w konkretnym Badaniu może także wejść w posiadanie innych Państwa danych wynikających z treści wypełnianych w ramach ankiet badawczych, w tym danych szczególnych, przy czym dane te są zbierane w sposób zanonimizowany i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych, a w przypadku, gdy w ramach konkretnego Badania będą zbierane dane szczególnych kategorii (dane wrażliwe), zostaniecie Państwo o tym poinformowani przed rozpoczęciem Badania.

Przebieg Badań z Państwa udziałem może być ponadto utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (w formie plików audio–wideo), co może się wiązać z utrwalaniem Państwa wizerunku i głosu oraz utrwalaniem odpowiedzi udzielanych przez Państwa podczas badań. Pliki audio–wideo z zarejestrowanym przebiegiem danego Badania będą przez nas przechowywane w okresie niezbędnym do przeprowadzenia analizy i przygotowania raportów z projektu, którego dotyczy Badanie, czyli do zakończenia projektu, jednak nie dłużej niż 3 lata.

Pragniemy Państwa poinformować, że podawanie danych osobowych przed wzięciem udziału w Badaniu jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym. Jeżeli jednak nie podacie Państwo powyższych danych, Państwa uczestnictwo w danym Badaniu może okazać się niemożliwe.

 

4.     Kto będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

W przypadku przeprowadzanych przez Administratora Badań, Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

a)    swoim pracownikom i współpracownikom – wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu na potrzeby związane z organizowaniem i przeprowadzaniem Badań;

b)    podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową – wyłącznie w razie potrzeby uzasadnionej przepisami obowiązującego prawa;

c)     dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmiotom świadczącym usługi hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych.

Jeżeli wyjątkowo, z uwagi na specyfikę danego Badania, zajdzie potrzeba przekazania niektórych Państwa danych osobowych klientom lub kontrahentom Administratora, zostaniecie Państwo o tym powiadomieni przed rozpoczęciem danego Badania i poproszeni o uprzednie wyrażenie zgody na takie przekazanie, ze wskazaniem celu i zakresu przekazywanych danych.

 

Nie przekazujemy danych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych.

  

5.     Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych?

 

W każdej chwili możecie Państwo złożyć do Administratora wniosek (dotyczący danych osobowych), zawierający żądanie:

1)    sprostowania (poprawienia) Państwa danych;

2)    usunięcia Państwa danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w serwisach internetowych należących do Administratora;

3)    ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);

4)    umożliwienia dostępu do Państwa danych, w tym żądanie przekazania informacji o przetwarzanych przez Administratora danych oraz żądanie przekazania kopii danych;

5)    przeniesienia danych do innego administratora lub bezpośrednio do osoby wnioskującej (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa i możecie Państwo z nich skorzystać wysyłając wiadomość elektroniczną e-mail na następujący adres poczty elektronicznej Administratora: hello@design-provision.com

 

6.     Jak można wnieść skargę wobec przetwarzania danych osobowych?

 

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.     Jak można się z nami skontaktować?

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu  wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi adresami:

DESIGN PROVISION S.C. Magdalena Kochanowska, Weronika Rochacka Gagliardi
Adres siedziby: ul. Żurawia 6/12 lok. 509, 00-503 Warszawa
Numery telefonów: +48 502 070 393 +48 695 326 867
Adres e-mail: hello@design-provision.com

 

8.     Zmiany polityki ochrony danych osobowych

 

Niniejsze zasady ochrony prywatności są regularnie przeglądane i aktualizowane. 

Zapewnimy, aby na naszej stronie internetowej dostępna była zawsze ich aktualna wersja www.design-provision.com. Ostatnia aktualizacja niniejszej informacji na temat zasad ochrony prywatności miała miejsce 01.05.2018.